SKL keuring Veldspuiten


De SKL keuring van veldspuiten is begonnen als een vrijwillig initatief, maar sinds 1997 is de keuring verplichting voor alle veldspuiten op grond een verordening van het Productschap Akkerbouw en het Productschap Tuinbouw.
In deze verordeningen is opgenomen dat met veldspuiten er alleen gewasbeschermingsmiddelen verspoten mogen worden met een veldspuit die voorzien is van een geldig SKL keuringsrapport of met veldspuiten die jonger zijn dan 3 jaar oud.

SKL ziet toe op een juiste uitvoering van de keuringen bij de SKL-erkende keuringsstations. Tijdens de keuringen worden alle relevante zaken gecontroleerd en nagemeten. Met een goedgekeurde spuit kan veilig en effectief gespoten worden.

Sinds 1 juli 2006 is de keuringsfrequentie driejaarlijks. Deze drie jaar is het minimum, het kan uiteraard zijn dat bij bepaalde kwaliteitssytemen een andere frequentie voorschrijven. Bij telers die gecertificeerd zijn volgens Milieukeur is het interval eens per twee jaar.

Met ingang van 10 januari 2013 is de wetgeving veranderd. De Europese Richtlijn 200/128/eg is nu geimplementeerd in de Nederlandse wetgeving. De verplichting tot keuring is nu opgenomen in artikel 80 van Wet gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, op grond van dit arikel zijn de verordeningen van het Productschap Akkerbouw en Productschap Tuinbouw aangepast. De verordeningen zijn nu medewindsverordeningen en voor iedereen die bedrijfsmatig toedieningsapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen toepast van toepassing.

De verplichting tot keuring geldt nu dus voor iedereen, niet alleen voor ondernemers die onder de beide productschappen vallen. Dus ook veldspuiten die gebruikt worden door golfbanen, gemeenten en andere instellingen, ondernemingen of personen mogen alleen gebruikt worden als ze voorzien zijn van een geldige keuring.

Klik hier om de folder 'Goed voorbereid naar de SKL-keuring'  te downloaden


Klik hier om de folder  'SKL-keuring van Veldspuiten'  te downloaden.


De inhoud van de SKLkeuring komt in grote lijnen overeen met de europese norm NEN-EN-13790 (2003):1. In een groot aantal Europese landen wordt nu al min of meer volgens deze norm gekeurd. 
De SKL keuring wordt daarom in de meeste Europese landen erkend, waarbij er wel verschillen bestaan in keuringsfrequentie.

Binnen afzienbare tijd zal NEN-EN-13790 vervangen worden door een geharmoniseerde norm (ISO 16122) die is opgenomen in de Europese Richtlijn voor het duurzaam gebruik van pesticiden (2009/182/EG).
 


Meer nieuws