Drukregistratie op spuitmachines !


15-02-2013

 

Drukregistratie op spuitmachines!

 

Er is enige onduidelijkheid over de verplichting om een drukregistratievoorziening op spuitmachines te monteren. In het Activiteitenbesluit dat per 1 januari 2013 het Lozingenbesluit Open Teelten en Veehouderij (LOTV) vervangt, is een verplichting opgenomen, dat bepaalde spuitmachines, in gebruik binnen een bepaald aantal meters naast het oppervlaktewater, voorzien moeten zijn van een drukregistratievoorziening.

 

Verplicht met ingang van

In het Activiteitenbesluit is opgenomen dat dit geldt voor:

- nieuwe spuitmachines vanaf 1 januari 2013

- spuitmachines die voor 1 januari 2013 in gebruik waren, vanaf 1 januari 2017.

 

Het ministerie van I&M heeft mondeling aangegeven dat er een onjuistheid in de wetgeving is. De inzet was en is dat de verplichting voor zowel nieuwe als spuitmachines in gebruik zou gaan gelden vanaf 1 januari 2017.

Er wordt een wetgevingsreparatie procedure opgestart, het kan echter enkele maanden duren voordat dit gereed is.

 

 

Veldspuiten

Veldspuiten die binnen een strook van 14 meter naast oppervlaktewater gebruikt worden, moeten voorzien zijn van spuitdoppen die zijn opgenomen in de lijst met minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen.

Drukregistratievoorziening niet verplicht: als gebruik wordt gemaakt van een dop uit deze lijst die een venturi dop is.

Drukregistratievoorziening wel verplicht: als het geen venturi dop is, bij voorbeeld een tweekamer dop, een grote spleetdop, een ketsdop of een lucht-vloeistof mengdop.

 

Boomgaardspuiten.

Als dwarstroomspuiten of axiaalspuiten gebruikt worden bij een teeltvrije zone van 3 meter naast oppervlaktewater mag de laatste rij niet bespoten worden richting het oppervlaktewater. De spuitmachine moet dan ook voorzien zijn van minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen, waarmee de laatste rij dan van de sloot af bespoten wordt.

Drukregistratievoorziening niet verplicht: bij gebruik van doppen die minimaal 90% driftreducerend zijn bij een druk van 5 bar of hoger.

Drukregistratievoorziening wel verplicht: als de maximale druk waarbij deze doppen minimaal 90% driftreductie bereiken beneden de 5 bar ligt.

 

 

Beschikbare techniek drukregistratievoorziening

Omdat de technische eisen niet werkbaar waren volgens de Nederlandse fabrikanten van spuitmachines, heeft de Federatie Agrotechniek in het voorjaar van 2011 bezwaar aangetekend tegen de toen geformuleerde eisen van de voorziening. Toen is gemeld dat de drukregistratievoorziening verplicht zou worden voor zowel nieuwe spuitmachines, als machines in gebruik, vanaf 1 januari 2017. Op grond hiervan en omdat de geformuleerde eisen niet duidelijk waren, heeft er geen ontwikkeling plaatsgevonden van apparatuur om de druk te registreren. Er is dus op dit moment nog niets op de markt.

 

Toekomst

In het Nationaal Actieplan Duurzame Gewasbescherming dat de Nederlandse regering in november 2012 naar de Europese commissie heeft gestuurd, is opgenomen dat de landbouwsector graag ziet dat de eisen aan de driftreductie omhoog gaat van 50% naar 75%, en dan voor het hele perceel. Dit is nog niet verder uitgewerkt in concrete voorstellen voor aanpassing van de huidige wetgeving, maar op grond hiervan is de ‘levensduur’ van de huidige eisen voor de drukregistratie ook onzeker.<<